АХБОРОТЛАШГАН ИҚТИСОДИЀТ ВА ЎЗБЕКИСТОН КОРХОНАЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Отакузиева З.М., Бобохўжаев Ш.И.

АХБОРОТЛАШГАН ИҚТИСОДИЀТ ВА ЎЗБЕКИСТОН КОРХОНАЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Kalit so’zlar

ахборотлашган  иқтисодиѐт,  ахборот-коммуникация  технологиялари,  ахборот  маҳсулоти,  хизматлар сектори, индекс, индикатор.

Annotatsiya

Ҳозирги давргача Ўзбекистонда ахборот-коммуникация технологиялари соҳасининг ривожланишибир неча босқичларни босиб ўтди ва ахборот-коммуникация технологиялар ривожланишининг ҳозирги босқичига унинг шаклланаѐтганлиги ва ривожланишининг юқори динамикаси хосдир. Ахборотлашган иқтисодиѐт янги турдаги иқтисодиѐт бўлиб, у кишилик жамияти ривожланишининг имкониятларини кенгайтиришга қаратилган. Ўзбекистонда ахборотлашган иқтисодиѐтнинг шаклланиши ахборот-коммуникация технологияларининг ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ. Афсуски, Ўзбекистонда ахборотлашган иқтисодиѐтнинг шаклланиши ва ривожланишига бағишланган тадқиқотлар шу кунгача олиб борилмаган. Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича давлат дастурларини муваффақиятли жорий этишнинг кафолати – бу ўтказиладиган кенг қамровли илмий тадқиқотлар асосида ахборотлашган иқтисодиѐтиндикаторларининг самарали тизимини яратишдир.

Foydalanilgan adabiyot

 1. Ofitsialnyy veb-sayt Prezidenta Respubliki Uzbekistan. (2019). Doklad Prezidenta Respubliki Uzbekistan SH.M.Mirziyoeva «Kriticheskiy analiz, zhestkaya distsiplina i personal'naya otvetstvennost' dolzhny stat' povsednevnoy normoy v deyatelnosti kazhdogo rukovoditelya».Retrieved from http://prezident.uz/ru/lists/view/187. (in Russ.);
 2. Ofitsialnyy veb-sayt Prezidenta Respubliki Uzbekistan. (2018). Prezident provol soveshchaniye po razvitiyu sfery IKT. Retrieved from http://prezident.uz/ru/lists/view/1414. (in Russ.);
 3. Bobokhujaev SH.I., Otakuziyeva Z.M. Informatsionnaya ekonomika: mirovyye tendentsii i spetsifika razvitiya v Uzbekistane//―Innovatsionnaya ekonomika i sotsialnaya struktura‖ nauchnyy sbornik statey, 2-chast, Tashkent, 2015, pp. 241-247;
 4. Doklad SH.Shermatova ―Sovremennoye sostoyaniye, perspektivy i probelmy IKT" (2017). Retrieved from http://new.mitc.uz/media/5451959e-416e-f32f-cdcda8ed63ab6728.pdf. (in Russ.);
 5. Sayt Gosudarstvennogo komiteta Respubliki Uzbekistan po statistike. (2019). Uslugi po osnovnym vidam ekonomicheskoy deyatel'nosti v (2010 - 2016) godu. Retrieved from https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/sferauslug/uslugi/2453-uslugi-po-osnovnym-vidam-ekonomicheskoj-deyatelnosti-v-2010-2016-godu. (in Russ.);
 6. Sayt Gosudarstvennogo komiteta Respubliki Uzbekistan po statistike. (2019). Razvitiye sfery uslug. Retrieved from https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/433-analiticheskie-materialy-ru/2046-razvitie-sfery-uslug. (in Russ.);
 7. Sayt Ministerstva ekonomiki Respubliki Uzbekistan. (2019). Ob itogakh sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Respubliki Uzbekistan za 2016 god. Retrieved from https://mineconomy.uz/ru/node/1478. (in Russ.);
 8. Statisticheskoe obozrenie Uzbekistana za 2016 god str.33. Sajt Gosudarstvenno komiteta Respubliki Uzbekistan po statistike. Retrieved https://stat.uz/uploads/doklad/2016/doklad-2016-yanvar-dekabr-ru.pdf. (in Russ.);
 9. Sayt Gosudarstvennogo komiteta Respubliki Uzbekistan po statistike. (2019). Statisticheskoye obozreniye Uzbekistana za 2016 god, pp.7. Retrieved from https://stat.uz/uploads/doklad/2016/doklad-2016-yanvar-dekabr-ru.pdf. (in Russ.);
 10. Sayt Gosudarstvennogo komiteta Respubliki Uzbekistan po statistike. (2019). Razvitiye uslug svyazi i informatizatsii za yanvar–dekabr 2016 goda. Informatsionnaya sluzhba Goskomstata. Retrieved from http://www.stat.uz/ru/press-sluzhba/novosti-gks/1529-razvitieuslug-svyazi-i-informatizatsii-za-yanvar-dekabr-2016-goda. (Мурожаат санаси 29.03.2019й.).
 11. Sayt Ministerstva po razvitiyu informatsionnykh tekhnologiy i kommunikatsiy Respubliki Uzbekistan. (2019). Pokazateli razvitiya otrasli. Retrieved from http://mitc.uz/ru/activities/indicators_industry_development/. (in Russ.);
 12. Otakuziyeva Z.M., Bobokhujaev SH.I. Osobennosti stanovleniya informatsionnoy ekonomiki//―TATU khabarlari‖Toshkent  akhborot  tekhnologiyalari  universitetining ilmiytekhnika va akhborot –taҳliliy zhurnali, (35), 2015, pp. 206-212.
 13. Sayt Gosudarstvennogo komiteta Respubliki Uzbekistan po statistike. (2018). Struktura vyruchki predpriyatiy svyazi ot okazaniya uslug svyazi (v %). Retrieved from https://stat.uz/uz/statinfo/xizmatlar-sohasi/aloqa/2425-aloqakorxonalarining-aloqa-xizmatidan-tushgan-tushumi tarkibi (in Russ.);
 14. Otakuziyeva Z.M., Bobokhujaev SH.I. Rol i razvitiye informatsionnoy ekonomiki// «Radiotexnika, telekommunikasiya va axborot texnologiyalar: muammolari va kelajak rivoji» mezhdunarodnyaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya sbornik, 1-tom, Tashkent, 2015 god, 21-22 may, pp. 550-553.
 15. Pachkova O. V. Aktualnyye voprosy sootnosheniya osnovnykh ponyatiy informatsionnoy ekonomiki. //Vestnik Sibirskogo universiteta potrebitelskoy kooperatsii. Novosibirsk. 2013, 3(6). pp.48-52. Retrieved from http://elibrary.ru/download/19685494.pdf. (in Russ.);
 16. Otakuziyeva Z.M. Development of information economy in Uzbekistan: features and problems (2015) East European Scientific Journal, 4 (4), pp. 51-55.

 

pdf АХБОРОТЛАШГАН ИҚТИСОДИЀТ ВА ЎЗБЕКИСТОН КОРХОНАЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ