LOYLI BURG‘ULASH ERITMALARIDA SFM SIFATIDA QO‘LLASH MAQSADIDA PAXTA YOG‘I TEXNIK FOSFOLIPIDLARINI OLISH YO‘LLARI

Urinov S.N., Turayev A.S., Sagdullayeva D.S., Abduraximov S.A.

LOYLI BURG‘ULASH ERITMALARIDA SFM SIFATIDA QO‘LLASH MAQSADIDA PAXTA YOG‘I TEXNIK FOSFOLIPIDLARINI OLISH YO‘LLARI

Kalit so’zlar

burg‘ulash eritmasi, dispers zarrachalar, quduq, moylash moddalari, ko‘pik so‘ndirgich, korroziya, antikorroziya, triasilgriserid, fosfatid, fosfolipid, sirt-faol moddalar, paxta yog‘i.

Annotatsiya

Maqolada burg‘ulash qurilmalarining mexanik mustahkamligini oshirish yo‘llari va foydalanishga tavsiya etilgan moylash moddalariga ta’luqli adabiyotlar yoritilgan. Shu bilan birga gidratlangan suv miqdoriga bog‘liq holda paxta yog‘I va fosfolipidlar tarkiblarini o‘rganish bo‘yicha o‘tkaizlgan laboratoriya tadqiqotlari natijalari keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyot

 1. Bulatov A.I., Makarenko P.P., Proselkov Yu.M. Буровые промывочные и тампонажные растворы. OTMlar uchun o‘quv qo‘llanma. – М.: Недра, 1999-424 b.
 2. Andreson B.A., Maas А. Буровой раствор нового поколения. // Нефть и капитал. М. – 1997 –
  b. 93-94.
 3. Basarigin Yu.M., Bulatov A.I., Proselkov Yu.M. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: OTMlar uchun darslik. – М.: MChJ «Недрабизнесцентр», 2001. – 679 b.
 4. Ryazanov Ya.А. Энциклопедия по буровым растворам. – М.: Недра, 2004 – 490 b.
 5. Ryabchenko V.I. Управление свойствами буровых растворов. // М.: Недра, 1990 – 230 b.
 6. Ovchinnikov V.P., Axenova N.А. Буровые растворы для вскрытия продуктивных пластов // Известия вузов. Нефть и газ, 2000, №4, b. 21-26.
 7. Bazarov G.R., Abdurakhmanov S.А. Отработанная жирная глина – ценное сырье для получения буровых растворов. O‘zbekiston neft va gaz jurnali, 2005, №3, b. 36-37.
 8. Kolesnikova Т.I., Agaev Yu.I. Буровые растворы и крепления скважин. – М.: Недра, 1975 – 128 p.
 9. Bazarov G.R. Технология получения эффективных буровых растворов на основе местных и отработанных жирных глин. Fan nomzodi dissertasiyasiga avtoreferat Toshkent, O‘zRFA UNKI,
  2006 – 26 b.

 

LOYLI BURG‘ULASH ERITMALARIDA SFM SIFATIDA QO‘LLASH MAQSADIDA PAXTA YOG‘I TEXNIK FOSFOLIPIDLARINI OLISH YO‘LLARI